Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Matematika

 • Úpravy algebraických výrazů, mocniny, odmocniny
 • Výroková logika, operace s výroky, důkazy matematických vět
 • Množiny a operace s nimi, kartézský součin, binární relace, zobrazení
 • Lineární rovnice a nerovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • Kvadratické rovnice a nerovnice, iracionální rovnice
 • Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 • Komplexní čísla, binomické rovnice
 • Geometrické útvary jako množiny bodů dané vlastnosti, užití v konstrukčních úlohách
 • Shodná a podobná zobrazení, užití v konstrukčních úlohách
 • Věty Pythagorova, Euklidovy, užití v početních i konstrukčních úlohách
 • Goniometrické funkce ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníka
 • Funkce – základní pojmy, funkce polynomická, lineární lomená, s absolutní hodnotou
 • Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmování, exponenciální a logaritmická rovnice
 • Goniometrické funkce orientovaného úhlu, vztahy mezi goniometrickými funkcemi
 • Řešení obecného trojúhelníka, čtyřúhelníka, n-úhelníka
 • Goniometrické rovnice
 • Stereometrie – vzájemné polohy přímek a rovin, řezy, odchylky přímek a rovin, kolmost
 • Tělesa, jejich povrchy a objemy
 • Kružnice, kruh a jejich části, věty o středovém a obvodovém úhlu
 • Kombinatorika, binomická věta
 • Vektory a jejich užití, analytická geometrie přímky a roviny
 • Odchylky přímek a rovin, kolmost přímek a rovin (analyticky)
 • Vzájemná poloha přímek a rovin, vzdálenost přímek a rovin (analyticky)
 • Analytická geometrie kružnice a elipsy
 • Analytická geometrie paraboly a hyperboly
 • Pravděpodobnost a statistika
 • Aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, nekonečná řada
 • Limita funkce, derivace funkce, průběh funkce
 • Neurčitý integrál, určitý integrál, výpočet obsahů a objemů integrálem

generuj pdfuložit jako pdf