Grammar School in Kolín

Grammar School Kolín Grammar school in Kolín is an internally differentiated institution that provides general education and prepares students for university studies of all types.It ranks among the first sixth of 432 Czech grammar schools according to the number of students accepted at universities. In 2005-2010 ninety three - four percent of the graduates were successfully admitted at universities.

Het gymnasium in Kolin is een instituut,dat meerdere vormen van algemeen vormend onderwijs aanbiedt en leerlingen voorbereidt op allerlei universitaire studies. Gemeten naar het aantal toegelaten leerlingen aan de universiteit, behoort de school tot de 6 beste gymnasia van de 432 die er in Tsjechië zijn. In 2005- 2010 werd 93-94% van de geslaagden toegelaten.

We offer a polite approach to our students, a high quality preparation for university studies , a wide choice of elective seminars, an individual approach according to our students´needs and co-operation with parents.

We treden onze leerlingen met beleefdheid en respect tegemoet, bieden hen hoog kwalitatief pre- universitair onderwijs, een brede keuze in speciale seminars, een op maat gemaakte individuele begeleiding in samenspraak met ouders en leerlingen.

We expect a successfully passed entrance examination, a high motivation , and polite behaviour.

Naast een behaald toelatingsexamen, verwachten we van de leerling een hoge gemotiveerdheid en een beleefd, respectvol gedrag.

The school consists of 16 specialized classrooms, a chemistry lab, 2 information technology training classrooms, a library, 2 gyms, a sportsground with an artificial turf, a beach volleyball court, and a school canteen right in the building of the school.

Het schoolgebouw heeft 16 vaklokalen, een scheikunde lab, 2 computerlokalen, een bibliotheek, 2 sportzalen, een sportveld met een kunstbaan, een beach volleyball terrein en een schoolkantine.

We offer two programmes; the four- year study programme for those who start the grammar school as tenth graders and the eight-year study programme for those who start as the sixth graders.

We bieden 2 onderwijsvormen aan: de bovenbouw duurt 4 jaar en is bedoeld voor leerlingen die later naar het gymnasium gaan. Een combi van onder- en bovenbouw die 8 jaar duurt en aansluit op het basis onderwijs.

We increase the compulsory number of lessons given by a school educational programme called“Verba docent, exempla trahunt…“in foreign languages as well as in other subjects according to students´ interest.

Via het schoolprogramma Verba docent, exempla trahunt…“ wordt het aantal verplichte lessen in vreemde talen en andere vakken uitgebreid, afhankelijk van de interesse van de leerling.

For students of higher grades we organize exchange programmes in Dongen, Holland. We also offer guided tours to France, Great Britain, Germany, Austria, and Croatia. The goal of these activities is to establish contacts, improve language skills in real situations, and become familiar with the European reality.

Voor de leerlingen in de bovenbouw organiseren we uitwisselingen met Dongen, Holland. Daarnaast hebben we schoolreizen naar Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland, Oostenrijk en Kroatië. Het doel hiervan is om contacten te leggen, de taalvaardigheid te bevorderen en vertrouwd te raken met de Europese werkelijkheid.

Juniors and seniors are offered elective seminars which help them extend their knowledge closely associated with their future field of studies. Providing there is a sufficient interest, we are ready to offer seminars in maths, physics, chemistry, biology, geography, history, civics, Latin, descriptive geometry, the Czech language and literature, information technology, psychology, English conversation, German conversation, and French conversation.

Zowel onder- als bovenbouw leerlingen nemen deel aan speciale seminars om zodoende een bredere verdieping te krijgen voor hun toekomstige studie. Vooropgesteld dat er voldoende belangstelling is zijn er seminars voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, Latijn, geometrie, Tsjechische taal- en letterkunde, ICT, psychologie, Engelse, Duitse en Franse spreekvaardigheid.

There is a possibility of a change in a curriculum according to the majority interest of students of a particular class during their first year of grammar school attendance.

In het eerste jaar van het gymnasium is er bij voldoende ondersteuning van het aantal leerlingen in een bepaalde klas de mogelijkheid om het leerprogramma aan de wens van de leerlingen aan te passen.

Contact adres

GRAMMAR SCHOOL KOLÍN
Žižkova 162
280 31, Kolín 3

telefoonnummer: +420 321 722 544, +420 321 723 430
e-mail: info@gkolin.cz