Školní seznam maturitních témat

předmět: Anglický jazyk, Biologie, Dějepis, Deskriptivní geometrie, Francouzský jazyk, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Ruský jazyk, Základy společenských věd, Zeměpis

Základy společenských věd

 • Psychologie. Psychologické vědy a jejich třídění. Psychika, vědomí, nevědomí. Spánek a sny.
 • Psychické procesy a stavy (poznávací procesy, pozornost, city. …). Učení jako druh lidské činnosti (fáze a druhy učení, faktory ovlivňující průběh učení).
 • Osobnost člověka a její utváření (dědičnost, prostředí. …). Struktura osobnosti (schopnosti, temperament, charakter. …). Základy psychohygieny – neurózy.
 • Sociologie - její vznik a vývoj. Metody sociologického výzkumu. Socializace.
 • Sociální skupiny. Komunikace, její druhy a typy. Sociální role.
 • Sociální procesy. Konflikt. Sociální struktura. Společenský pohyb.
 • Kultura, náboženství, základní principy světových náboženství – křesťanství, judaismus, islám, hinduismus, buddhismus.
 • Právo a jeho funkce ve společnosti. Základní právní pojmy (právní norma, právní vztah, fyzická a právnická osoba, …). Systém práva – právní odvětví.
 • Základní právní předpisy občanského práva (vlastnictví, dědictví) a rodinného práva (sňatek, manželství).
 • Základní právní předpisy pracovního práva (pracovní poměr a pracovní smlouva) a trestního práva (trestné činy, tresty a ochranná opatření).
 • Stát, typy a formy státu, volby, volební systém, politické strany a jejich dělení.
 • Ústavní právo. Ústava ČR. Listina základních práv a svobod.
 • Proces integrace, mezinárodní spolupráce, mezinárodní organizace – EU, RE, OSN, NATO
 • Ekonomie, její předmět a dělení. Základní ekonomická otázka a její řešení. Výroba, výrobní faktory, ekonomické subjekty. Trh, konkurence, monopol.
 • Zboží, vývoj hodnotových forem. Peníze a jejich funkce. Měna. Bankovnictví. Cenné papíry.
 • Makroekonomické ukazatele – inflace, nezaměstnanost, HDP. Hospodářský cyklus.
 • Státní rozpočet, daně, mzda. Česká ekonomika 90. let 20. století – přechod na tržní systém.
 • Místo filozofie v systému vědeckého poznání světa. Okruhy zájmu filozofického myšlení. Vývoj českého filozofického myšlení - hlavní představitelé.
 • Antická filozofie. Milétská škola. Pythagoras. Elejská škola. Herakleitos z Efesu. Empedokles. Anaxagoras. Atomisté.
 • Vrcholné období řecké filozofie (sofisté, Sókratés, Platón, Aristotelés). Řecká a římská filozofie po Aristotelovi (stoikové, epikurejci, skeptici, novoplatonici).
 • Patristika, scholastika. Nominalismus, realismus.
 • Renesanční filozofie (Kusánský, Bruno, Machiavelli, Morus …).
 • Filozofie 16. a 17. století. Racionalismus a empirismus.
 • Filozofie v období osvícenství. Encyklopedisté. Mechanický materialismus. Immanuel Kant.
 • Německá klasická filozofie ( J. G. Fichte, F. W. J. Schelling, G. W. F. Hegel) a L. Feuerbach.
 • Filozofické systémy druhé poloviny 19. století (pozitivismus, marxismus). Iracionalismus a voluntarismus ve filozofii A. Schopenhauera, F. Nietzsche a S. Kierkegaarda.
 • Filozofické systémy druhé poloviny 19. století a 1. poloviny 20. století (filozofie života, pragmatismus, fenomenologie, existencionalismus, neopozitivismus, neotomismus).

generuj pdfuložit jako pdf